Aktivity

  • Katecheze dobrého Pastýře

Zakladatelkami Katecheze dobrého Pastýře (La Catechesi del buon Pastore) jsou Sofia Cavalletti (1917–2011) a Gianna Gobbi (1919–2002).

Koncepce náboženské výchovy v sobě zahrnuje program pro děti od 3 do 12 let a těží z didaktiky vypracované Marií Montessori pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku.

Obsah a způsob předání tohoto programu vznikl na základě pozorování chování dětí v různém socio-kulturním prostředí, kdy respektuje jejich svobodu a zohledňuje různé duchovní potřeby dítěte a jeho vývojové možnosti.

Katecheze dobrého Pastýře si vzala za svůj základní text podobenství o dobrém pastýři (J 10,1-16). Slova podobenství se dotýkají osoby Ježíše, který se dětem stane blízkým. Vytváří u předškoláka obraz Boha, který „zná svou ovci jménem“, je přítomný, pečuje o ni, vede ji, volá, chrání.

Výuka probíhá metodou znamení. Dítě se o Bohu, kterého není možné vidět, učí bezprostřední zkušeností a vlastní aktivitou. Metoda znamení u Sofie Cavalletti je opřená o Bibli a liturgii.

* Biblická výchova: v souladu s liturgickým rokem dítě poznává Ježíšův život a dílo (Vánoce, Velikonoce) a nad vybranými podobenstvími dítě získává schopnost číst znamení (slova) a samo je objevuje

* Liturgická výchova: dítě poznává předměty, místa, barvy a liturgická gesta a díky tomu je dítě vedené k vědomé účasti na mši svaté

* Rozvíjení lidských hodnot: důvěra, nezištnost, darování sebe sama, prosba, radostná účast a další