2014/15

Naše MŠ Mateřídouška získala v tomto kalendářním roce finanční prostředky ze státního rozpočtu na podporu logopedické péče dětí z rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“.

Na řečový projev a schopnost komunikace dětí klademe velký důraz, vytváříme podnětné prostředí, které by co nejvíce přispělo ke zdokonalování vyjadřovacích schopností a jazykových dovedností předcházejících čtení i psaní. Také náš školní vzdělávací program podporuje sounáležitost s krásou českého jazyka, s čistotou a jednoduchostí lidové slovesnosti.

Projekt s názvem „Slovíčko jak peříčko“ nám umožnil naši logopedickou péči ještě zkvalitnit: nakoupit nové moderní, ale i tradiční pomůcky, didaktické hry, rytmické hudební nástroje, pomůcky pro dramatickou výchovu, notebook s výukovými programy, odbornou i dětskou literaturu, vyškolit další pedagogickou pracovnici v „Kurzu logopedické prevence – asistent logopeda“, seznámit rodiče s vývojem dětské řeči a s metodami práce v logopedické prevenci.

Logopedická prevence se tak pro nás stala nedílnou součástí každodenního vzdělávacího programu v obou našich třídách (v rámci dopoledního i odpoledního bloku), zapojeny jsou do ní všechny děti i paní učitelky MŠ, které vytvářejí podmínky pro správný vývoj řeči a všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Patří sem: dechová a artikulační cvičení, rozvíjení fonematického sluchu, sluchové a zrakové paměti, rozšiřování aktivní slovní zásoby, rytmizační a pohybové hry, básničky, písničky, dramatizace. Správné dýchání a rytmické cítění procvičuje i kroužek hry na zobcovou flétnu. S dětmi pracují paní učitelky nejen hromadně, ale také individuálně nebo v malých skupinách, což vytváří dostatečný prostor lépe se věnovat konkrétním logopedickým problémům, které se v MŠ vyskytují.

Naším cílem je, aby děti hovořily přirozeně a srozumitelně v gramaticky správných větách, aby uměly samostatně a smysluplně vyjadřovat své myšlenky, nápady a pocity, aby rozuměly slyšenému, což jim usnadní vstup do ZŠ.

Mgr. Kateřina Holečková