2015/16

 

Naše mateřská škola uskutečnila během podzimu akce s podporou města Hradec Králové pro rodiče s dětmi v rámci projektu „Mámo, táto, buďme spolu“.

Díky příspěvku z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů jsme v mateřské škole mohli uspořádat dvě odpolední dílny pro rodiče s dětmi – Svatomatinské posvícení a Vánoční tvoření spojené s vánoční besídkou.

Svatomartinské tvoření proběhlo 12. 11. 2015 a zúčastnily se ho téměř všechny děti spolu se svými rodiči (dohromady přibližně 100 účastníků). Všichni společně vyráběli koníky a lucerničky, se kterými pak děti absolvovaly stezku odvahy. Zde na ně za statečnost čekaly odměny.

Při vánoční besídce uskutečněné 9. 12. 2015 rodiče, babičky a dědečci viděli velmi pěkná dětská vystoupení, všichni společně si zazpívali vánoční koledy a poté následovalo v jednotlivých třídách vánoční tvoření (min. 120 účastníků). Zde si děti společně se svými rodinnými příslušníky zhotovili vánoční dekoraci (vánoční ozdoby z papíru, vosku, dřívek, ozdobné pomeranče). Odměnou jim byly svíčky z voskových mezistěn a malované vánoční obrázky. Maminky připravily cukroví a vánoční tvořivá dílna měla velmi příjemnou sváteční atmosféru.

Jsme potěšeni, že rodiče, prarodiče a sourozenci našich svěřenců si našli čas být u nás chvíli spolu, zastavit se v tomto hektickém čase – že využili naši nabídku a strávili s dětmi v mateřské škole odpoledne při těchto nabízených aktivitách.

Partnerem projektu je město Hradec Králové a díky němu se nám podařil naplnit náš cíl – umožnit rodinám dětí prožít společné hezké chvíle naplněné aktivitou, tvořivostí, radostí a pohodou.

  

I v roce 2016 se naší mateřské škole Mateřídouška podařilo získat finanční prostředky ze státního rozpočtu na rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“. Projekt s názvem „Slovíčko jak klubíčko“ navazuje na předcházející projekt „Slovíčko jak peříčko“ a je opět zaměřen na všechny děti navštěvující naši MŠ v oblastech intelekt, řeč a jazyk.

V loňském roce se nám díky grantu podařilo vybavit MŠ mnoha tradičními i moderními pomůckami, didaktickými hrami, hudebními nástroji a odbornou literaturou. V roce letošním jsme díky grantu MŠMT rozšířili vybavenost mateřské školy moderními pomůckami pro rozvoj řeči a jazyka zakoupením laserové tiskárny, digitálního fotoaparátu, tabletu a výukových logopedických programů, které mají sloužit zejména pro alternativní komunikaci a podporovat tak i integrované děti v MŠ. Tento náhradní komunikační systém využíváme i při práci s nejmladší věkovou skupinu dětí naší mateřské školy. A stejně jako loni byla další učitelka proškolena v „Kurzu logopedického asistenta“, který je akreditován MŠMT.

V rámci logopedické prevence se snažíme vytvořit co nejatraktivnější prostředí, které povede ke zlepšení komunikačních dovedností dětí a podporuje přirozený a správný vývoj dětské řeči. Chceme i dětem s narušenou komunikační schopností umožnit vzdělávat se spolu s ostatními, usilujeme o spokojenost každého našeho dítěte, o odstranění komunikačních bariér. Neboť řeč slouží k utváření sociálních vztahů, má dopad na vnímání dítěte druhými a jeho postavení ve skupině. A právě předškolní věk je optimální dobou pro nápravu vad řeči. Proto při individuální i skupinové logopedické preventivní práci pečlivě sledujeme jazykové dovednosti dětí od nástupu do MŠ až po vstup do 1. ročníku ZŠ, snažíme se předcházet vadám řeči a zvyšovat řečové dovednosti každého našeho dítěte. Rádi bychom, aby od nás odcházely děti všestranně připravené, které umí sebevědomě komunikovat s okolním světem.

   Mgr. Kateřina Holečková