Naše zdravá jídelna

Informace pro rodiče

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK, HRADEC KRÁLOVÉ, ŠVENDOVA 1127

Školní jídelna, Švendova 1127, Hradec Králové 3

Školní jídelna, Kotěrova 627, Hradec Králové 3

 

I. Vnitřní řád ŠJ

 

Telefon: ŠJ Švendova  495 513 083                                                   ŠJ Kotěrova  495 513 993

 e-mail:   mssvendova.jidelna@seznam.cz    

                www.ctyrlistek.net

 

vedoucí školní jídelny:  Monika Šejvlová

telefon:    723 655 301

 

Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

 

  • Nařízením EU č.852/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákonem č.561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláškou č. 84/205 Sb., o nákladech závodního stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích řízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákonem č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláškou 107/2005 Sb., ze dne 25. února 2005, o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláškou 137/2004 Sb., ze dne 17. března 2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných           ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek

 

Dodržujeme:

Vnitřní řád ŠJ, Stravovací řád, Sanitační řád, Organizační řád, Předpis pro pracovnice kuchyně, Pracovní náplně, Pokyny BOZP.

Provozní řád školní kuchyně platí pro hlavní i doplňkovou činnost.

 

ŠJ dodržuje: a) stanovený pitný režim, který mají děti k dispozici celý den

                     b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

-          norma syrového masa

                  Děti 3 – 6 let         50g

                  Děti 7 let               70g

                  Dospělí strávníci  100g

-          doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje je 4 hod

 

ŠJ denně vede předepsanou evidenci HACCP.

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

 

II. Stravovací řád ŠJ

Každé dítě na zařízení školy v době výdeje stravy je povinno se stravovat.

Každé dítě má právo na odběr 1ks  přesnídávky, 1ks oběda, 1ks svačiny.

Do školy se nesmí nosit vlastní strava a nápoje.

 

Cena za stravné

Zařazování žáků dle věkových kategorií

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození.

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24.

 

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 

 

přesnídávka

oběd

svačina

nápoj

celkem

Děti 3 - 6

6

17

6

3

32

Děti 3 - 6

6

17

 

3

26

Děti 7

7

19

6

3

35

Děti 7

7

19

 

3

29

 

Při příležitosti různých akcí školy lze obvyklou dobu výdeje stravy stanovit i jinak – strávníci jsou vždy předem upozorněni.

 

Do skleněných nádob se strava nevydává.

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování. První den neplánované nepřítomnosti dítěte nebo žáka se považuje za pobyt ve škole také a strava je poskytována za sníženou cenu.

V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole nelze stravu odebírat.

 

Tento vnitřní řád školní jídelny navazuje a upravuje původní vnitřní řád a nabývá účinnost

od 01. 09. 2014.

 

Aktualizace 01. 09. 2015

 

 

V Hradci Králové dne 01. 09. 2015                                                                           vedoucí ŠJ

                                                                                                                               Monika Šejvlová

 

 

IV. Informace o stravování v MŠ

 

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům

 

-          tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku

-          ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, cereálního pečiva a mléčných výrobků

 -        je dodržován pitný režim - čaj ovocný, bylinný, s citrónem, voda …

 -       ŠJ neřeší dietetické problémy (potravinové alergie, bezlepková dieta …) 

 

Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

-          řídí se platnými vyhláškami

-          podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“

 

Spotřební koš    - je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná

                           výživová norma

                          - jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy

 

Doporučená četnost měsíčně - orientační přehled pro dodržení daných pravidel

 

POLÉVKY

ČETNOST

Zeleninová

12 x

Luštěninová

4 x

Rybí

2 - 4 x

Obilné zavářky (jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur, kuskus…)

4 x

HLAVNÍ JÍDLA

 

Drůbež (kuře, krůta, slepice) nebo králík

Min. 3 x

Ryby

2 - 3 x

Vepřové maso

Max. 4 x

Bezmasé, nesladké jídlo (včetně luštěnin bez masa)

4 x

Sladké jídlo

Max. 2 x

Luštěninové jídlo

2 x

Vnitřnosti (játra, ledvinky)

1 x za 3 měsíce

PŘÍLOHY

 

Obiloviny (celozrnné těstoviny, rýže, kuskus)

7 x

Brambory (v různých úpravách)

2 - 3 x týdně

Houskový knedlík

Max. 2 x

ZELENINA

 

Zelenina čerstvá

8 x

Zelenina tepelně upravená

4 x

NÁPOJE

 

Neslazený, nemléčný nápoj - každý den

ANO

Mléčný nápoj je vždy doplněný možností zvolit nemléčný - vždy

ANO

Voda - vždy

ANO

PŘESNÍDÁVKY A SVAČINY

 

Luštěninová nebo zeleninová pomazánka

4 x

Rybí pomazánka

Min. 2 x

Obilná kaše (rýže, vločky, jáhly, kukuřičná krupice…..)

2 x

Zelenina a ovoce vždy součástí svačiny

ANO

Celozrnné, vícezrnné, žitné či speciální pečivo (včetně chleba)

8 x

Mléčné výrobky (jogurt, tvaroh, sýry)

1-2x týdně

Mléko (dítě by mělo vypít 0,2 l)

denně

Smažené jídlo

1x měsíčně