Předškoláci

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci dubnu:

- jarní příroda, zvířata domácí, lesní, exotická, samec – samice – mládě

- mé oblíbené knížky, pohádky, pohádkové postavy, práce s knihami

- dramatizace pohádky „O poslušných kůzlátkách“

- dýchání, oromotorika, tvoření vět, tvoření otázek, vyprávění zážitků, hádanky

- zdrobněliny, stupňování přídavných jmen, dějová posloupnost

- cvičení na zrakovou paměť a zrakovou diferenciaci

- cvičení jemné motoriky: hry s drobným materiálem, stříhání, skládání harmoniky, cvrkání kuliček, práce s temperovými barvami, houbičkami a šablonami

- grafomotorika: obtahování tvarů, oblouky, ulity, uvolnění ruky, správný úchop psacího náčiní

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci březnu:

(příprava na zápis do 1. ročníku ZŠ)

- umět pozdravit, představit se, říct svou adresu, vyprávění zážitků, tvoření vět, opakování známých písní a básní

- rytmická ozvěna, hra na rytmické nástroje, dělení slov na slabiky a hlásky, slova nadřazená, podřazená, souřadná, grafická podoba písmen a čísel

- barvy, geometrické tvary, počítání v oboru do deseti, třídění předmětů podle tří kritérií (tvar, velikost, barva)

- figura a pozadí (zraková diferenciace), orientace na ploše (nahoru, dolů, vlevo, vpravo), zraková a sluchová cvičení (analýza, syntéza, paměť), cvičení na intenzitu hlasu, hry bez zrakové kontroly

- sebeobsluha (knoflíky, zipy, tkaničky), kresba postavy

- práce s modelínou (copánek)

- planeta Země, světadíly, Slunce a jeho význam, výzkum vesmíru, povolání a řemesla, pohádka „O třech prasátkách“

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci únoru:

* lesní zvířata v zimě, stopy ve sněhu, samec – samice – mládě, rozvoj všeobecných znalostí (předčtenářská a předmatematická gramotnost)

* pohádka „O Budulínkovi“ (vyprávění, tvorba vět)

* lidová říkadla, rytmizace, hra na rytmické nástroje, hlasová výchova (cvičení intenzity hlasu)

* protiklady, předložky (nad, pod, v, vedle …), první písmeno ve slově, hry se slovy, hádanky, pantomima

* počítání v oboru do deseti

* grafomotorika: rovné čáry, vlnky, tečky, oblouky, nápodoba jednoduchých tvarů

* cvičení jemné motoriky: práce s temperovými barvami, stříhání podle rovných čar (správné držení nůžek), práce s papírem

Co předškoláci probírali v měsíci lednu:

* roční období zima (charakteristické znaky), umět vyprávět zážitky, popsat situaci (i na obrázku)

* základní společenská pravidla (oslovení, pozdravy, umět se omluvit, poděkovat, vyřídit vzkaz, vhodnost použití tykání a vykání, zdvořilost a ohleduplnost, …)

* pohádka „O Smolíčkovi“

* cvičení fonematického sluchu (sluchová analýza slov zvukově podobných), vytleskávání slov, pantomima, nesmysl na obrázku, rozvoj fantazie, cvičení zrakové paměti

* dechová cvičení, oromotorika

* počítání v oboru do deseti, opakování barev, geometrických tvarů, pravolevá orientace na těle

* grafomotorika: krátké rovné čáry (hvězdy, vločky), bludiště

* hry ve dvojicích, ve družstvech (cvičení spolupráce a komunikace mezi dětmi, respektování pravidel)

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci prosinci:

* lidské tělo, u lékaře, hygiena, jak předcházet nemoci a úrazům

* vánoční zvyky a tradice, nácvik vánočního pásma

* dramatizace pohádky „O perníkové chaloupce“

* vyprávění podle obrázků, slabikování, první písmeno ve slově, rozvoj všeobecných znalostí (vědomostní hry), hry na zrakovou paměť, analýzu a syntézu

* geometrické tvary, porovnávání podle velikosti (velký, malý, menší, nejmenší,…)

* grafomotorika: nápodoba jednoduchých tvarů

* cvičení jemné motoriky: práce s papírem, temperovými barvami, sebeobsluha

* cvičení hrubé motoriky: míčové hry

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci listopadu:

* časová orientace (ráno, poledne, večer, včera, zítra, …), hodiny (grafická podoba čísel), dny v týdnu, měsíce v roce, roční období a jejich charakteristika, režim dne, ekologie

* Česká republika (zeměpis a historie, státní symboly)

* číslo x číslice, pojmy: větší x menší, více x méně, barvy, geometrické tvary, číselná řada do deseti (první, poslední, před, za,…)

* vyprávění podle obrázků, homonyma, slova nadřazená, podřazená a souřadná, sluchová diferenciace slov, hry na sluchovou a zrakovou paměť

* dramatizace pohádky “O Červené Karkulce“

* grafomotorika: rovné šikmé čáry, dolní a horní oblouk

* sebeobsluha: vázání uzlů a mašlí

* rozvoj hrubé motoriky: cvičení se stuhami, provazem, míčové hry, štafety

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci říjnu:

* podzimní příroda, ovoce a zelenina, nástroje a nářadí na zahradách, stromy, keře a jejich plody, houby

* opakování adresy, znát jména rodičů a sourozenců, výročí 100 let ČR

* orientace na ploše (řádky, sloupce, jejich začátek a konec), zraková analýza a syntéza, rytmizace, dechová cvičení, zpěv lidových písní, pochodování, homonyma, cvičení fonematického sluchu

* dramatizace pohádky „O boudě, boudičce“

* grafomotorika: kruhový pohyb, dolní kličky, krátké rovné čáry, obtahování, řešení bludiště

* cvičení jemné motoriky: práce s papírem, šablonami, nůžkami, temperovými a voskovými barvami

* cvičení hrubé motoriky: hry s míčem, hod do dálky a na cíl, cvičení ve dvojicích, štafetové hry

Co probírali předškoláci v měsíci září:

* vyprávění zážitků z prázdnin, umět se představit, znát jména kamarádů, učitelů, mateřské školy, svou adresu, hraní seznamovacích her

* cvičení fonematického sluchu, první písmeno mého jména, umět se podepsat

* vytleskávání slabik ve slově, hra na rytmické nástroje, doprovázení lidových písní a říkadel

* grafomotorika: obtahování, uvolnění ruky, správné sezení při psaní, správné držení psacího náčiní

* počítání v oboru do pěti, ukazování na prstech

* práce s provázky, nůžkami, lepidly, temperovými barvami, špachtlí, obtisky prstů, skládání harmoniky

* povely při tělesné výchově, házení a chytání, hry s míčky, pochodování, cvičení zaměřené na spolupráci pravé a levé hemisféry

Roční plán pro předškoláky: ZDE