Předškoláci

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci lednu:

- zimní období (počasí, oblečení, příroda v zimě), pravolevá a časová orientace, lidské tělo (popis)

- pohádka „O Budulínkovi“, dětská lidová říkadla

- nesmysl na obrázku, chápat vtip, humor, řešení hádanek

- předmatematická gramotnost (pojmy: větší, menší, více, méně, o kolik - v oboru do deseti)

- dramatizace na téma „společenské chování“ (pozdrav, omluva, vyřídit vzkaz, seznámit se, chování v obchodě, k neznámým lidem, psům, vhodnost tykání, vykání), pantomima (dorozumívání se beze slov)

- uvolňovací cviky: oblouky, rovné čáry, kruhy, geometrické tvary

- dechová cvičení, oromotorika, zraková a sluchová diferenciace (rozlišování hlásek u slov zvukově podobných, první písmeno ve slově), cvičení na ovlivňování intenzity hlasu

- rytmická ozvěna, hra na tělo, na rytmické nástroje, cvičení podle hudby, hudebně pohybové hry

- cvičení jemné motoriky – práce s papírem

Co jsme probírali s předškoláky v měsíci prosinci

- vánoční zvyky a tradice, vyprávění podle obrázků, používání všech slovních druhů, řešení hádanek, co k sobě významově patří

- dramatizace pohádky „O perníkové chaloupce“

- nápodoba jednoduchých tvarů, procvičování geometrických tvarů

- rozvoj zrakové diferenciace a pravolevé orientace v prostoru a na ploše (směr nahoru, dolů, vlevo, vpravo)

- řešení problémových situací, umět spolupracovat s ostatními, podřídit se, umět přijmout kompromis

- rozvoj jemné motoriky, práce s papírem, tuší, klovatinou a suchými pastely, práce montážní a demontážní, rozvoj fantazie

- cvičení hrubé motoriky (lavičky, žebřiny, akrobacie na žíněnkách)

Co jsme probírali s předškoláky v měsíci listopadu:

- jehličnaté a listnaté stromy, moje rodina, historie a zeměpis ČR, státní symboly

- dramatizace pohádky „O Červené Karkulce“

- slova nadřazená, podřazená, souřadná, dechová cvičení, oromotorika, cvičení na fonematický sluch, sluchovou a zrakovou paměť, rytmizace, řazení prvků zleva doprava, dějová posloupnost

- procvičování geometrických tvarů a barev pomocí karetních a deskových her, třídění podle velikosti, barvy, tvaru

- uvolňovací cviky: rovné vodorovné, svislé a šikmé čáry, horní a dolní oblouk

- stříhání podle rovné čáry, vázání mašliček, pečení perníčků: vyválení těsta, vykrajování

- hrubá motorika: cvičení s padákem a lanem (přeskakování, podlézání, probíhání)

Co jsme procvičovali s předškoláky v měsíci říjnu:

- podzimní plody na polích, v zahradách a v lese

- časová orientace (včera, dnes, zítra, ráno, dopoledne, večer, …, režim dne, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období a jejich charakteristické znaky, hodiny)

- vyprávění podle obrázků, řazení prvků zleva doprava

- hra s maňásky: pohádka „O veliké řepě“, rytmizace říkadel, hra na rytmické nástroje

- psaní vlastních jmen velkými tiskacími písmeny, první a poslední písmeno ve slově, seznámení s homonymy, řešení hádanek, hra „Aktivity“

- grafická podoba čísel, počet, číslo, číslice, cvičení zrakové analýzy a syntézy

- grafomotorika: správné držení tužky, uvolnění ruky (kruhový pohyb, dolní kličky, rovné čáry), řešení bludiště

- práce s papírem, správné držení nůžek, vázání uzlů

- hry s míčky (hody a chytání), cvičení se stuhami

Co jsme procvičovali s předškoláky v měsíci září:

- umět své jméno, jména rodičů, sourozenců a zaměstnanců mateřské školy, znát svou adresu

- dramatizace pohádky „Hříbek“

- sluchová analýza a syntéza jmen, umět se podepsat, popř. napsat první písmeno vlastního jména (písmeno modelovat), dělení slov na slabiky (vytleskávání), dýchání, oromotorika, protiklady

- číselná řada do deseti, ukazovat čísla na prstech, počítat „očima“

- uvolňování ruky, správné sezení při psaní a špetkové držení psacího náčiní, obtahování a kresba jednoduchých obrazců

- práce s papírem (cvičení jemné motoriky): skládání harmoniky, lepení, stříhání podle rovné čáry, práce s tuší a vodovými barvami

- rytmizace, pochodování, P-L orientace na těle

- napodobování cviků, povely používané při tělesné výchově, prostorová orientace, běh, poskoky, chůze po čáře, seznamovací hry

Roční plán pro předškoláky: ZDE