Předškoláci

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci prosinci:

* lidské tělo, u lékaře, hygiena, jak předcházet nemoci a úrazům

* vánoční zvyky a tradice, nácvik vánočního pásma

* dramatizace pohádky „O perníkové chaloupce“

* vyprávění podle obrázků, slabikování, první písmeno ve slově, rozvoj všeobecných znalostí (vědomostní hry), hry na zrakovou paměť, analýzu a syntézu

* geometrické tvary, porovnávání podle velikosti (velký, malý, menší, nejmenší,…)

* grafomotorika: nápodoba jednoduchých tvarů

* cvičení jemné motoriky: práce s papírem, temperovými barvami, sebeobsluha

* cvičení hrubé motoriky: míčové hry

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci listopadu:

* časová orientace (ráno, poledne, večer, včera, zítra, …), hodiny (grafická podoba čísel), dny v týdnu, měsíce v roce, roční období a jejich charakteristika, režim dne, ekologie

* Česká republika (zeměpis a historie, státní symboly)

* číslo x číslice, pojmy: větší x menší, více x méně, barvy, geometrické tvary, číselná řada do deseti (první, poslední, před, za,…)

* vyprávění podle obrázků, homonyma, slova nadřazená, podřazená a souřadná, sluchová diferenciace slov, hry na sluchovou a zrakovou paměť

* dramatizace pohádky “O Červené Karkulce“

* grafomotorika: rovné šikmé čáry, dolní a horní oblouk

* sebeobsluha: vázání uzlů a mašlí

* rozvoj hrubé motoriky: cvičení se stuhami, provazem, míčové hry, štafety

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci říjnu:

* podzimní příroda, ovoce a zelenina, nástroje a nářadí na zahradách, stromy, keře a jejich plody, houby

* opakování adresy, znát jména rodičů a sourozenců, výročí 100 let ČR

* orientace na ploše (řádky, sloupce, jejich začátek a konec), zraková analýza a syntéza, rytmizace, dechová cvičení, zpěv lidových písní, pochodování, homonyma, cvičení fonematického sluchu

* dramatizace pohádky „O boudě, boudičce“

* grafomotorika: kruhový pohyb, dolní kličky, krátké rovné čáry, obtahování, řešení bludiště

* cvičení jemné motoriky: práce s papírem, šablonami, nůžkami, temperovými a voskovými barvami

* cvičení hrubé motoriky: hry s míčem, hod do dálky a na cíl, cvičení ve dvojicích, štafetové hry

Co probírali předškoláci v měsíci září:

* vyprávění zážitků z prázdnin, umět se představit, znát jména kamarádů, učitelů, mateřské školy, svou adresu, hraní seznamovacích her

* cvičení fonematického sluchu, první písmeno mého jména, umět se podepsat

* vytleskávání slabik ve slově, hra na rytmické nástroje, doprovázení lidových písní a říkadel

* grafomotorika: obtahování, uvolnění ruky, správné sezení při psaní, správné držení psacího náčiní

* počítání v oboru do pěti, ukazování na prstech

* práce s provázky, nůžkami, lepidly, temperovými barvami, špachtlí, obtisky prstů, skládání harmoniky

* povely při tělesné výchově, házení a chytání, hry s míčky, pochodování, cvičení zaměřené na spolupráci pravé a levé hemisféry

Roční plán pro předškoláky: ZDE